http://zebrakov.com/aftanaziya/8323 Każdy autor ma obowiązek zadeklarować swój indywidualny wkład do powstania pracy. Dodatkowo obowiązkowe jest oświadczenie wszystkich autorów o zatwierdzeniu ostatecznej wersji rękopisu: powinno być prawdziwe, ujęte w formie elektronicznej i załączone przez Autora odpowiedzialnego za korespondencję.

Lyrica to buy

buy Lyrica online canada Each author is required to declare his or her individual contribution to the manuscript. Additionally, the statement from all authors about the approval of the final version of the manuscript is mandatory: it should be true and included in the electronic form of the disclosure prepared by the corresponding Author.